Nutné je správne posúdenie práv

Ak dochádza ku kopírovanie textov z webovej stránky, je pre uplatňovanie prípadných autorskoprávnych nárokov nutné posúdiť, či ak predmetné texty spĺňajú predpoklady pre ochranu autorským právom. V prípade, že dochádza k falzifikácii celých databáz informácií (napr. Ponúk predaja nehnuteľností, ponúk zájazdov, zoznamu prevádzkovateľov reštauračných zariadení a pod.) Môže sa jednať o zásah do tzv. Osobitného práva zostavovateľa databázy. Osobitné právo zhotoviteľa databázy je v nadväznosti na legislatívu Európskych spoločenstvo chránené ustanoveniami § 88 a nasl. autorského zákona.

Udelenie licencie

Podľa § 90 ods. 1 autorského zákona má zostavovateľ databázy výhradné právo na vyťažovanie alebo na reutilizácii celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti a právo udeliť inému oprávnenie na výkon tohto práva (licenciu). Bez udelenie takéhoto oprávnenia sa jedná o kopírovanie a o zásah do osobitného práva zostavovateľa databázy. Nároky pri zásahu do osobitného práva zostavovateľa databázy sú rovnaké ako v prípade zásahu do autorského práva.